Årsrapport 2021

Betong Norge - Betongelementforeningen er en bransjeforening i byggeindustrien, og organiserer betongelementprodusenter og montasjeentreprenører. Foreningen ble etablert i 1928 og har i dag ca. 170 medlemmer fordelt på tre medlemskategorier. Foreningen er tilsluttet Byggevareindustriens forening, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon. Hovedmedlemmene omsatte for ca 7 milliarder NOK i 2021 med rundt 3000 ansatte i bedrifter over hele landet.

Overordnet mål for bransjeforeningen

Foreningen skal
 1. Ivareta bransje- og næringspolitiske spørsmål. Være synlig i media og være den foretrukne samtalepart for media og myndigheter.
 2. Styrke bransjens konkurransekraft på teknikk, klima, miljø og sirkulær økonomi, og fremme industriell bygging med betongelementer.
 3. Ta initiativ til, og støtte forskning og utvikling. Drive kompetansebygging og sikre rekruttering
 4. Fremme høyest mulig sikkerhet i fabrikk, transport og på byggeplass

Leders oppsummering

2021 var et bra år i bygge- og anleggsnæringen, selv om det har vært store utfordringer på særlig to felt. Tilgangen på råvarer har vært problematisk, i tillegg har bemanning vært utfordrende. Problemet med råvaretilgang ble forsterket av en eksepsjonell sterk prisøkning i andre halvår, likevel så vi ikke en svekket etterspørsel og kansellering av ordre. I følge BNL opplevde bare 15% av aktørene i næringen kansellering av ordre gjennom 2021.    

Verdien av alle byggearbeider i 2021 er anslått til 370 mrd. kr. Målt i faste priser, gir dette en volumvekst på 2 %, mens i løpende priser 8,6 %. Ifølge Prognosesenteret kan den uvanlige prisveksten få konsekvenser for aktiviteten fremover, og peker på at boligmarkedet er mest utsatt. Investeringene i Anleggsmarkedet var på 91 mrd. kroner, målt i faste priser var volumveksten 10% sammenlignet med 2020, likevel mener Prognosesenteret at vi kan se en moderat vekst fremover.   

Betongelementbransjens omsetning økte med ca. 1,5% i 2021 (foreløpige tall, noe usikkerhet) mens fabrikkverdien av produksjonen falt med rundt 6,6 % (Foreløpige tall, noe usikkerhet). Generalforsamlingen besluttet i 2018 år at foreningen skal arbeide mer med politiske prosesser, miljøforbedringer og markedskommunikasjon. Andre aktiviteter, som også er viktige, skal tones ned en periode. Miljø- og kommunikasjonsprosjektet bygget seg opp gjennom 2019 og 2020, hovedfokus er nå å møte beslutningstagere i kommuner, fylker og stat. Vi satte også i gang et nytt forskningsprosjekt på boligbygg/studentboliger og skolebygg, der disse bygger videre på forskningsprosjektet på kontorbygg som ble gjennomført i 2019. Formålet med Miljø- og kommunikasjonssatsingen er å fremme forbedringer i betongelementindustrien og å gi betongindustrien en tydeligere stemme ovenfor beslutningstagere, politikere og andre som påvirker anskaffelser av bygg og anlegg. I 2021 møtte vi 34 beslutningstagere i regionene, .     

Vi ser også at medlemsbedriftene har et sterkt fokus på forbedringer som styrker konkurransekraften på klima og miljø, det er satt i gang flere forskningsprosjekter på ressursbruk og ombruk av byggematerialer. I løpet av 2021 fikk vi også verdens første standard for redokumentasjon av restkapasitet i hulldekker som tas ut av bygg som demonteres, og som skal brukes i nybygg. Gjenbruk av betongelementer er en ny verdikjede som i løpet av 2021 ble mer aktuelt, vi har bare sett starten på noe som vil bli stort. Demonterbare bygg vil bli normen i fremtidens byggeri.   

2021 ble et bra år på tross av store utfordringer gjennom året, medlemsbedriftene produserte 2,2 mill. kvm dekkesystemer, og det ble ført opp 2,55 mill. kvm bygg med dekker av prefab om vi tar med import. I 2021 ble det samlet fullført 8,025 mill. (SSB) kvm bygg. Utfordringene med tilgangen på råvarer, en eksepsjonell prisutvikling, svekket tilgang på arbeidskraft og svekket stabilitet i Europa frem mot årsskiftet har virkninger i hele næringen. Samtidig ser vi at betongelementindustrien vokser og har styrket sin konkurransekraft betydelig opp mot andre materialer, vekstraten for betongelementindustrien er rundt 5% pr år internasjonalt. I det grønne skiftet vil tendensen forsterkes enda mer, mer funksjon for mindre råvarebruk, gjenbruk av elementer og en rask utvikling av nye bindemidler vil bidra sterkt til økt konkurransekraft.       

Om Betong Norge - Betongelementforeningen

Styret

 • Arnt Ove Amdal - Overhalla Betongbygg AS (Styrets leder)
 • Magne Aarsland - Con-Form AS
 • Nina Skeime Kostøl - Contiga AS
 • Ole Marius Thomassen - Jaro Betongsystemer AS
 • Kathrine Lyngstad - SPENNCON AS
 • Egil Vestbø - Block Berge Bygg AS
 • Idar Heskestad - Norsk Spennbetong AS

Valgkomite

 • Geir Høybråten - Loe Betongelementer AS
 • Svein-Helge Nøstdal - Nordland Betongelement AS
 • Randi Egeland - Hå Element AS

Administrasjon

Foreningen har hatt 2 fast ansatte og te engasjert på prosjekt i 2020, John-Erik Reiersen har vært foreningens daglige leder på full tid og har fått administrativ støtte fra Byggevareindustriens Forening med en 50% stilling.

Representasjon i andre fora

Utdanningsdirektoratet

 • Leder arbeisgruppen som utformer VG 3 byggmontasjefaget
 • Deltar i arbeidsgruppen som utformer VG 2 Byggmontasje og stillasbyggerfaget

BIBM Styret

BIBM Environment Commission & Technical Comission

European Concrete Plattform

CEN TC

Kontrollrådet - styret

CEN - European Committee for Standardization

 • CEN/TC 229 (flere arbeidsgrupper)

Standard Norge

 • SN K 356
 • SN NS-EN 206

DiBK forum for markedstilsyn

EPD Norge

 • Brukerforum

Vegdirektoratet

 • Arbeidsgruppe for kulvert og broprodukter

BIBM - European Federation of the Precast Concrete Industry

 • Styret (BEF har en styrerepresentant)
 • Marketing comisson
 • Environmental commission (BEF har formannskapet)
 • Technical commission

ECP – European Concrete Platform

 • PCR og EPD work group

Byggevareindustriens forening

 • Styret

Betongopplæringsrådet

 • Rådsstyret
 • Fagutvalg betongelementer
 • Fagutvalg utførelse

Tidsskriftet Mur + Betong

 • Styret
 • Redaksjonsutvalget

Nye Veier AS og UiA

 • Industrialiseringsutvalget

BuildingSMART

 • Tverrfaglig brukerforum

Yngres Betongnettverk

 • BEF er representert i styret

Norsk Betongforening

 • Styret

LCA.no

 • Representert i superbrukerforum

Representantskapet i BNL

Generalforsamling til BNL

Betongindustridagene 2022

Betongindustridagene 2022 ble gjennomført som et heldigitalt arrangement. Hovedarrangementet fant sted 27. januar og ble sendt fra Startup Campus i Oslo. I tiden mellom januar og april ble det avholdt 5 nettbaserte seminar (webinar) med dagsaktuelle tema for bransjen. Deltagelse på sendingen og seminarene var gratis for alle deltagere ved årets Betingindustridager.

Likt som året før var responsen under Betongindustridagene 2022 god. I underkant av 300 var påmeldt til hovedsendingen og i snitt var det ca. 200 påmeldte til de etterfølgende seminarene. Totalt er det anslått at over 700 seere har vært innom sendingene.

Bilde: Innspilling av Betongindustridagene 2022 hos Startup Campus i Oslo. Foto: Betong Norge.

 

Hovedtemaet for konferansen var "Bærekraft i praksis" og hovedmøtet den 27. januar omhandlet følgende tema:

 • Race to the top
 • Taksonomien for byggenæringen
 • Meningen med universell arkitektur
 • Byggeklosser for fremtidens byggeri
 • Byggenæringen i 2022
 • Betongbyggeriet
 • Læringsstrategien i fagopplæringen

I løpet av sendingen ble det estimert at så mange som 350 seere var innom i løpet av de tre og en halv timene. Sendingen ble i tillegg sendt direkte på Bygg.no sin nettside. Dette er tilnærmet likt oppmøte som året før. Gratis deltagelse og redusert behov for bruk av tid og penger er nok mye av grunnen til dette.

I de etterfølgende månedene av hovedsendingen ble seminarene avholdt. De hadde en varighet på 2-3 timer og seertallet lå jevnt mellom 50 og 100 for alle sendingene.

De 5 seminarene var som følger:

Seminar 1: Juridisk seminar (2. februar)
Seminar 2: Lokalpolitikkens betydning for oss (Ble utsatt)
Seminar 3: HMS i elementbransjen (16. februar)
Seminar 4: Miljøevolusjon i byggesektoren (9. februar)
Seminar 5: Bransjens produkter, materialer og løsninger (2. mars)

 

Også i år ble det arrangert studentseminar i forbindelse med Betongindustridagene. Det ble arrangert som et webinar i forkant av hovedsendingen. Her fikk studentene et innblikk i betongelementindustrien, hvordan vi jobber og muligheter bransjen kan by på.
Vi ser at den store oppslutningen av studenter er et resultat av at studenter fra hele landet har mulighet til å delta på digitale arrangement. Likevel håper vi atter en gang på å kunne invitere studenter til en fysisk gjennomføring av Betongindustridagene 2023.

Generalforsamling 2021

For 2021 skulle foreningen ha gjennomført Generalforsamling og studietur til Kristiansand, men COVID-19 epidemien satte igjen stopper for det. Foreningen gjennomførte Generalforsamling i TEAMS 8 juni, og ekstraordinær Generalforsamling 21 desember der man besluttet navne- og profilendring.  

Bransjeforeningen heter nå Betong Norge – Betongelementforeningen. Formålet med endringen er å skape en tydeligere profil ut mot samfunn og politikk, der foreningens navn og hva det representerer blir forståelig for andre enn de som er i vår del av byggenæringen. "Betong Norge" er varemerkebeskyttet fra 2021, og eies av foreningen. Samtidig har styret gått ut med en bred invitasjon til andre aktører om bruk av profilen som en felles identitet ut mot samfunn og politikk.

Kursvirksomhet

Fra mai 2020 har Betong Norge gjennomført alle A- og U-kurs som digitale kurs.

Dagens digitale kurs består av to deler hvor første del består av en E-læring.
E-læringen gjennomføres enkeltvis av hver kursdeltager på nett. De består av
videoer og mindre oppgaver som må gjennomgås før andre del av kurset.
E-læringen gir mulighet til en fleksibel gjennomføring for deler av kurset.
Andre del av kurset er samlingsbasert og blir avholdt over den digitale
møteplattformen Zoom. Her får deltagerne mulighet til å delta aktivt i
undervisningen og benytte seg av fagkunnskapen til foreleserne som de ville
gjort i et fysisk samlingsbasert kurs.

Noen kurs inneholder en praktisk del som labøvelser eller fallsikring. Disse har
vi gjort mulig å gjennomføre internt i egen bedrift på grunn av restriksjoner
ved reise og samlinger de siste to årene.

Gjennomføring av kurs over nett er noe vi har hatt stor nytte av de siste årene
og trolig vil dette vedvare for teoretiske kurs i tiden framover også.

Mai 2021 ble kursporteføljen utvidet med enda et A-kurs, A3 - Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjonsleder og kontrolleder.

I tillegg ble det høsten 2021 avholdt en serie "minikurs" som tok utgangspunkt i Betongelementbøkene. I alt var det 7 kurs med en varighet på ca. 2 timer hver. Kursserien blir gjentatt i 2022.

Høgskole og Universiteter – utdanningsinstitusjonene

I løpet av høsten 2021 og våren 2022 har foreningen veiledet 2 bachelorgrupper i tillegg til 2 grupper som har blitt satt i kontakt med medlemsbedrifter.

Oppgaveforslag blir delt direkte med studiesteder samt på betong.no: https://www.betong.no/for-studenter/

Studentseminaret i forbindelse med Betongindustridagene 2022 var også i år en suksess. Ved å gjennomføre seminaret som et digitalt arrangement har vi de siste to årene hatt deltagelse fra store deler av landet.

HMS-utvalget

Formål med HMS-utvalget er å bidra til kompetansebygging for bransjen, samt gi innspill til og prioritere Betong Norges HMS arbeid. HMS utvalg hadde 4 møter i 2021 og 2 møter så langt i 2022. I tillegg har foreningen gjennomført spørreundersøkelse i bransjen og gjennomført et seminar siktet spesielt til montasjeledere- og formenn, og andre personer med særlig HMS ansvar i bransjen. Seminaret hadde godt oppmøte, foredragsholderne kom fra Arbeidstilsynet, Aak Safety og Kranteknisk forening.

 

Betongelementboka

Betongelementboken er et verk på 9 bøker, som brukes av prosjekterende og produsenter av betongelementer samt av høgskoler og universitet. Verket finnes fritt tilgjengelig på foreningens webside, og kan kjøpes som bøker fra nettbutikken. Verket koster ca. 500 – 750 000 pr år i nyproduksjoner og oppdateringer.

I 2021 ble det lagt til et tilleggsark til Betongelementboka bind C

imageov63f.png

 

Miljø- og kommunikasjonssatsingen

Prosjektet kom i gang mot slutten av 2018, den første perioden brukte vi tid og ressurser på å bygge kompetanse hos medlemsbedriftene. Målet var å gjøre bedriftene bedre i møte med politikere og andre beslutningstagere, i tillegg formulerte vi Norske betongindustribedrifters felles identitet;

 • Betong er verdens mest allsidige byggemateriale.
 • Et moderne samfunn trenger betong til bygging av broer, tunneler, flyplasser, industrianlegg, boliger og offentlige bygg. Betong binder landet vårt sammen. Betong er storslagent og vakkert.
 • Betong er minst like miljøvennlig som tre og andre byggematerialer. Betongindustrien vil bidra til at beslutninger om materialvalg baseres på oppdatert kunnskap og like vilkår. Miljøvennlighet måles best ved å analyserehele livsløpet til materialet, fra råvareuttak, til bygg rives og materialer gjenbrukes eller forbrennes.
 • Norge har verdens mest klimavennlige betong. Nå arbeider vi for at regjeringen skal investere i karbonfangst- og lagringsteknologi. Da kan Norge bli det første landet i verden til å levere klimanøytrale betongkonstruksjoner.
 • Betong produseres over hele Norge, er kortreist og gir viktige arbeidsplasser i nærmiljøet.
 • Materialet tåler det meste, har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Bruk av betongelementer gir også kort byggetid.
 • Betongindustrien er innovativ og digital. Bruk av betongelementer lønner seg – også for klimaet.

Vi gjennomførte to seminarer sammen med Norsk Stålforbund under Arendalsuka 2021, seminarene var godt besøkt og hadde flere kjente foredragsholdere.

I 2020-21 har vi fokusert på utadrettet virksomhet, der hovedfokus her vært å møte politikere og andre beslutningstagere i offentlig sektor lokal og regionalt.  

Vi har møtt
- Kommunepolitikere
- Kommuneadministrasjon  
- Fylkeskommune

Prosjektet finansierer også forskning, i 2021 satte vi i gang to studier på klimagassutslipp og byggematerialer. Formålet med disse er å hente frem mer kunnskap om klimaprofilen for betongelementbyggeriet sammenlignet med bygg i andre materialer. Som del av prosjektet ble det publisert en serie artikler i media på bygg, klima og miljø i løpet av året.

Byggmontasjefaget

Våren 2022 ble byggmontasjefaget godkjent som et nytt videregående fag. Det ble imidlertid godkjent som et særløpsfag, hvor man gjennomfører 1 år med undervisning på skole for så 3 år som lærling.

Høsten 2021 startet Betong Norge i samarbeid med Stålforbundet og Moelven Limtre AS arbeidet med å sette sammen et kurs for praksiskandidater til byggmontasjefaget. Dette skal være et forberedende kurs som skal forberede deltagerne til å gjennomføre både den teoretiske og praktiske delen av fagprøven. Etter planene skal det være mulig å gjennomføre kurset og gå opp til fagprøve allerede til våren 2023.

 

Nye websider

Den 1. juni 2021 lanserer foreningen en ny webside: betong.no.

Den nye siden skal fremdeles tilby de samme funksjonene som tidligere, men skal i tillegg nå ut til flere aktører og skape synlighet av bransjen og foreningen.

Nytt fra 2022 er rapporteringen av produksjonsstatistikk fra bransjen. Tidligere har det vært foreningen som har samlet inn data og satt sammen statistikk som ble tilgjengelig gjort til produsentene. Fra om med 2022 rapporteres produksjonstall til Prognosesenteret. Her får brukeren oversikt over egen statistikk, samt for hele bransjen.

Medlemsoversikt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: