Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Forskningsprosjekt på hulldekkekonstruksjoner og montasjefasen

BIlde av hulldekke

Hulldekke (HD) av betong er det mest brukte konseptet for etasjeskille i norske bygninger, hvert år bygges det 2-2,4 mill kvadratmeter bygg med hulldekke. Med alle typer etasjeskille i betongelementer bygges det årlig rundt 3 mill kvadratmeter.

Bygging med betongelementer vokser med rundt 5% pr år, i Norge dominerer betongelementer markedet for fleretasjes boligbygg og næringsbygg. Årsaken til dette er todelt; industriell bygging der en bruker mindre råvarer, men samtidig ivaretar viktige ytelser som brannsikkerhet, lyd, energilagring og konstruksjonssikkerhet. I tillegg gir etasjeskiller utført med betongelementer lavere klimagassutslipp enn andre konsepter. Fleretasjes formålsbygg i betong presterer i dag bedre på klima og miljø enn andre byggesystemer.

Bransjen er opptatt av at utbyggere skal være trygg på at betong er det beste og sikreste valget også i byggefasen. I 2021-22 har bransjen i samarbeid med NTNU og SIMLab gjennomført en serie laboratorietester og fullskala feltforsøk for å studere hulldekker i montasjefasen. Hovedmålet med prosjektet var å etablere et grunnlag for å vurdere gjeldende bransjeveiledning og praksis for arbeider under montasjefront.   

Laboratorietestprogrammet omfattet materialtesting, "krasj" testing av hulldekker og fullskala testing av hulldekkekonstruksjoner montert under vinterforhold. Under fullskalatestene simulerte man at et hulldekke som er i ferd med å bli montert, faller ned på dekket under. Hulldekkeelementet faller altså ned på dekket i etasjen under montasjefronten, der hulldekkene er montert noen dager før. Fallhøyden er mellom 3,2 og 3,6 meter, som i et reelt tilfelle. Fullskalaforsøket ble gjennomført tre ganger, som tre individuelle oppsett (rigger).

Testresultatene viser at dekket under det fallende HD elementet har tilstrekkelig kapasitet til å tåle belastningen det blir utsatt for. De tre fullskalatestene ble videre analysert med simuleringer i FEM-programmet Abaqus, som også konkluderte med at konstruksjonen har tilstrekkelig kapasitet til å tåle belastningen det ble utsatt for. Resultatet fra den teoretiske analysen sammenfalt altså med de tre fullskala feltforsøkene. De teoretiske resultatene sammenfalt også med en modellering som Betong Norge gjennomførte i 2014, men som den gang ikke ble fulgt opp med feltforsøk.

I Norge benyttes sammenfallende nordiske anbefalinger for sikkerhetsavstander mellom pågående montasje og annen virksomhet i bygget. Denne anbefalingen medfører at det skal være minimum to utstøpte og herdede dekkenivåer mellom annen virksomhet og montasjefronten. I tillegg skal det ikke være annen virksomhet i nærheten av flankene (byggets sidekant). Det siste gjelder alle etasjer ned til bakkenivå. Forskningsprosjektets konklusjoner tilsier at det ikke er faglig grunn for å endre disse anbefalingene, dagens anbefaling for sikkerhetsavstander er innenfor forskningsprosjektets konklusjoner og er trygg.

I henhold til byggherreforskriften skal det utføres løpende sikkerhetsvurderinger på alle Norske byggeplasser. Uttalelsen fra Betong Norge og konklusjonen i dette forskningsprosjektet fritar naturligvis ikke aktørene på norske byggeplasser fra å gjennomføre de pliktige sikkerhetsvurderingene i det enkelte byggeprosjekt.

Hele Forskningsrapporten kan leses her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: