Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Norsk byggevareprodusent med verdens første heldigitale EPD

Nå kan Norge presentere verdens første maskinlesbare EPD. Dette er et stort steg i arbeidet mot en klimanøytral byggenæring.

Med Byggevareindustriens forening og Spenncon i spissen, kan Norge presentere verdens første maskinlesbare EPD i hht. til standarden NS-EN ISO 22057. Dette er en helt ny europeisk og internasjonal standard som forenklet kan beskrives som datamalen for EPD-data, og som inngår som et egenskapssett i den komplette produktdatamalen (PDT).

– Norge er langt framme når det gjelder utvikling og bruk av EPDer. I tillegg er vi i front når det gjelder digitalisering av informasjon om bygg og byggevarer, og utvikling og bruk av BIM. Det er derfor spesielt gledelig at verdens første EPD i henhold til denne standarden kommer fra en norsk byggevareprodusent så raskt etter at standarden ble vedtatt, sier Anne Rønning fra Norsus i en pressemelding. Hun har ledet arbeidet med standarden.

– For Byggevareindustrien og norske byggevareprodusenter er det viktig at standarden blir tatt i bruk så raskt som mulig, da flere og flere aktører etterspør klimadata for byggevarer inn i sine digitale systemer, sier Trine Dyrstad Pettersen, som er teknisk sjef i Byggevareindustrien og leder for utviklingen av de maskinlesbare EPDene.

– Da resultatet av standarden forelå i 2022, så vi det som et naturlig første steg å ta tak i EPD-generatorene fra lca.no der EPD-informasjonen allerede foreligger digitalt, og videreutvikle disse i henhold til NS-EN ISO 22057. Så tenkt, så gjort med finansiering fra Byggevareindustrien, Betong Norge, EBA, Bergindustrien, Norske Trevarer, Betongfokus, Elektroforeningen, EPD-Norge og betydelig egeninnsats fra lca.no, utdyper Dyrstad Pettersen.

I tilknytning til arbeidet med EPD-generatorene videreutvikler også EPD-Norge sitt system slik at både EPDer utviklet av EPD-generatorer, men også manuelle EPDer kan presenteres i et format etter denne standarden.

Hun peker på at digitale klimadata er en viktig forutsetning for reduserte klimagassutslipp og mindre ressursbruk basert på bedre, raskere og billigere analyser.

– Ved at EPD-data og andre produktdata formidles med samme struktur og digitale språk, vil flyten av produktdata kunne foregå uten tidkrevende manuell punching og tilpasninger i databaser. På denne måten vil både produsenter og brukere av EPD-data og andre produktdata spare mye tid, samtidig som man er sikret at dataene ikke endres underveis. Dette betyr at EPDer kan eksempelvis knyttes til produkter i NOBB automatisk, og ikke manuelt som frem til nå, sier Dyrstad Pettersen.

Alle EPDer som lages gjennom EPD-generatorer fra lca.no leveres nå med NS-EN ISO 22057-format. Noe som betyr at antallet heldigitale EPDer vil kunne stige raskt.

– Nå er det viktig at alle aktører som har en rolle enten knyttet til utvikling, bruk eller formidling av produktdata trekker i samme retning ved å benytte standardiserte formater og tilpasser sine systemer etter produktdatamal-formatet og NS-EN ISO 22057, sier administrerende direktør i Byggevareindustriens forening, Jøns Sjøgren.

Det har blitt avholdt flere møter og workshops for å diskutere hvordan EPDene skal brukes mest mulig effektivt i den digitale verdikjeden.

– I arbeidet med EPD-generatorene har vi hatt god kontakt med hele verdikjeden. Erfaringene så langt er at mange sentrale aktører nå trekker i samme retning og ser nytteverdien av å benytte standardiserte digitale formater, sier Dyrstad Pettersen.

– Vi i Spenncon er ekstra stolte av å være først ute med heldigitale EPDer gjennom vår oppgraderte EPD-generator. Vi jobber nå sammen med Betong Norge for å videreutvikle den digitale løsningen mellom lca.no og Tekla Structures til NS-EN ISO 22057-formatet der det samlede klimagassavtrykket for leveransen beregnes med bakgrunn i BIM-modellen og heldigitale EPD-data, sier administrerende direktør Kathrine Lyngstad i Spenncon.

Saken er omtalt på bygg.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: