Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Årsrapport 2023

Betong Norge er en bransjeforening i byggenæringen, og organiserer fra 1. januar 2024 norske fabrikkbetongprodusenter, betongelementprodusenter, montasjeentreprenører og betongpumpebedrifter. Bransjeforeningen har også en stor gruppe assosierte partnere som er i verdikjeden for hovedmedlemmene. Foreningen ble etablert i 1928 og har i dag ca. 370 medlemmer fordelt på alle medlemskategorier. Hovedmedlemmene omsatte for ca. 16 milliarder kroner i 2023, med rundt 4000 ansatte i bedrifter over hele landet.

Bilde av toppen på et bygg

Betongelementprisen for 2023 ble tildelt Mad arkitekter og Sandbakk og Pettersen arkitekter for cowork-prosjektet Pir i Ålesund. Her bidrar betongelementene til et moderne og urbant uttrykk, som i sin helhet definerer et særegent og raffinert næringsbygg. Foto: Fin Serck-Hanssen

Strategi og mål for bransjeforeningen

Visjon 

Vi bygger fremtiden 

Verdier 

Vi er Samlende og representerer norsk betongindustri 
Vi er Troverdige når vi deler vår kunnskap
Vi er Modige nok til å ta plass 

Misjon 

Betong Norges misjon er å styrke medlemmenes konkurransekraft gjennom å; 

 • Styrke næringens omdømme
 • Skape gode rammevilkår 
 • Bygge kompetanse 

Hovedmål  

Foreningen skal; 

 • Være den naturlige samtalepart for næringsliv, media og myndigheter når det gjelder betong, rammevilkår og bærekraftige løsninger.   
 • Bygge kompetanse hos medlemmer og beslutningstakere som sikrer bransjens troverdighet og markedsadgang.  
 • Være en samlende arena for medlemsbedriftene. 
 • Skape et robust inntektsgrunnlag for Betong Norge som muliggjør et høyt aktivitetsnivå, som igjen bygger konkurransekraft hos medlemmene. 
 • Utvikle en organisasjon som er dynamisk og understøtter de til enhver tid gjeldende hovedmål. 

Leders oppsummering

Daglig leder John Erik Reiersen. Foto: Moment Studio

2023 var et år preget av nedgang i aktiviteten i hele bygg- og anleggsnæringen, aktiviteten falt med 0,2 prosent i første kvartal og økte gjennom året bare avbrutt av en kort utflating i tredje kvartal før en ytterligere reduksjon med hele 0,8 prosent i fjerde kvartal. Det største bidraget til den samlede nedgangen kom fra oppføring av bygninger, som falt med 2,0 prosent. Anleggsvirksomhet falt med 0,4 prosent, mens spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet falt med 0,3 prosent. Boligsegmentet er den klart viktigste faktoren som bidrar til den negative utviklingen. Ser vi nærmere på boliger i bygg med to eller flere etasjer falt igangsettingen fra 16.515 i 2022 til 10.323 i 2023. Dette er det klart største fallet siden bankkrisen på 90-tallet.  

Konsekvensen av dette er blant annet at Oslo og Akershus, som er de største bo- og arbeidsregionen, har en akkumulert underdekning på 5000 nye boliger på årsbasis. Samtidig økte mottaket av flyktninger til ca. 1000 pr uke mot slutten av året. Summen av dette er at det ble bygget opp et veldig stort underskudd på boliger inn mot 2024.  

For anleggsvirksomhet tiltok fallet fra 2022 inn i 2023, i første kvartal falt aktiviteten med 0,5 prosent, vesentlig på grunn av utsettelser i offentlige prosjekter. Under anleggsvirksomhet var det bygging av veier og jernbaner som bidro mest til lavere aktivitet med et fall på hele 10,4 prosent.  

Størrelsen på bygge- og anleggsmarkedet i 2023 er vurdert til 531 milliarder kroner i faste 2023-kroner. Ifølge Prognosesenteret representerer dette et fall på 7 prosent, dersom man tar hensyn til prisveksten er fallet ca. 2,5 prosent mot 2022. Boligprodusentenes Forening peker på boliglånsrente som den viktigste enkeltfaktoren som driver aktiviteten ned.  

Betong Norge fortsatte satsingen på politiske prosesser, forskning og markedskommunikasjon. Vi gjennomføre mer enn 30 møter med kommuner i Rogaland og Møre & Romsdal. Miljø- og kommunikasjonsprosjektet ble forsterket ved at Betongfokus og andre aktører gikk mer aktivt inn i prosjektet, slik at det ble er en felles satsing for hele betongindustrien. Vi ble en enda tydeligere stemme ovenfor beslutningstagere, politikere og andre som påvirker anskaffelser av bygg og anlegg.  

Våren 2023 ble det satt ned en forhandlingsgruppe med representanter fra Betongfokus, Norsk Fabrikkbetongforening og Betong Norge – Betongelementforeningen, der mandatet var å vurdere om forutsetningene for fusjon til en felles bransjeforening var til stede. Man oppnådde allerede i september enighet om en fusjonsplan, og gjennomførte ekstraordinær generalforsamling i alle tre foreningene. Fusjonsplanen ble enstemmig vedtatt i alle tre generalforsamlingene. Dermed var det klart at fusjonen skulle være effektiv fra 1. januar 2024. Det ble bestemt at den fusjonerte bransjeforeningen skal ha kontorer i Næringslivets Hus, og at sekretariatet skulle samles der fra januar 2024. 

Fusjonen mellom Norsk Fabrikkbetongforening, Betongfokus og Betong Norge – Betongelementforeningen i en større og mer synlig Betong Norge vil gi resultater for medlemsbedriftene fra start. Bransjeforeningen vil være enda mer spisset på medlemsservice, synlighet i samfunnet og være mer slagkraftig i politiske prosesser. I dette perspektivet har 2023 vært et godt år, Betong Norge vil være enda mer til stede for medlemsbedriftene inn mot 2024.

John-Erik Reiersen
Daglig leder

Om Betong Norge

Styret (etter fusjon)

 • Nina Skeime Kostøl, Heidelberg Materials Prefab Norge AS
 • Maren Iren Kvia, Hå Element AS  
 • Ole Marius Thomassen, Jaro AS 
 • Katrine Lyngstad, Spenncon AS 
 • Idar Heskestad, Norsk Spennbetong AS
 • Arnt Ove Amdal, Overhalla Betongbygg AS 
 • Magne Aarsland, Con Form AS
 • Tore Mosand, Nordland Betong AS 
 • Lars Haagen Børrud, Skedsmo Betong AS  
 • Otto Poulsen, Heidelberg Materials Betong Norge
 • Eric Staurset, Unicon AS  
 • John Sunde, Heidelberg Materials Sement Norge AS 

Valgkomite

 • Geir Høybråten, Loe Betongelementer AS
 • Randi Egeland, Hå Element AS
 • Terje Bakken, Storegga Betong AS
 • Erik Veiby, Nordic Concrete Group
 • Andre Venås, Elementpartner AS
 • Ingebrigt Lereim, Mapei

Administrasjon

Foreningen har hatt 2,5 fast ansatte og 1 engasjert på prosjekt i 2023. Etter fusjonen fra årsskiftet har foreningen 6,5 ansatte. John-Erik Reiersen har vært foreningens daglige leder på fulltid.

Administrasjonen i Betong Norge; Nini Mollatt, Silje Synnøve Skadal, Jan Eldegard Hjelle, Kirsti Skogseth, Thomas Bø, Espen Kurås og John-Erik Reiersen.

Marked

Betong Norges kvartalsstatistikk innhentes av Prognosesenteret. Medlemmer som leverer tall har tilgang til portalen hos Prognosesenteret. Vi organiserer et webinar, hvert kvartal, hvor Prognosesenteret presenterer de siste tallene.

Se tall og fakta for betongindustrien her. Denne oversikten dekker kun prefab frem til ombyggeingen av betong.no er ferdig.

Generalforsamling 2023

Studietur og generalforsamling for 2023 ble gjennomført 8.-11. juni, der vi besøkte Lisboa. Vi studerte Lisboas klassiske og moderne arkitektur som del av by- og stedsutviklingen, og besøkte bydelene Belém, Fundação Champalimaud og Museu Nacional dos Coches.

Formålet med studieturen var å lære mer om betong som estetisk materiale, overflater og tekstur, farge og geometri. Generalforsamlingen ble gjennomført 9. juni på Hotel Avenida Liberdade   

Miljø- og kommunikasjonssatsingen

Prosjektet som kom i gang i slutten av 2018, har brukt de første årene på å bygge kompetanse hos medlemsbedriftene. Dette med mål om å gjøre bedriftene bedre i møte med politikere og andre beslutningstagere. Det ble også formulert en felles identitet for norske betongbedrifter.  

I 2023 gjennomførte vi 32 møter med politikere, rådmenn og andre beslutningstagere i kommunene. Vi arbeidet opp mot Rogaland og Møre & Romsdal. Forskningsprosjektene på bolig, studentbolig og skolebygg som ble igangsatt i 2022 fortsatte inn i 2023, og ble restartet fordi miljøprofilen for de nye sementene som kommer inn i markedet i 2025 ble klar. Rapportene fra dette arbeidet publiseres i løpet av 2024.   

I 2023 etablerte vi en operativ arbeidsgruppe som består av representanter fra våre største medlemsbedrifter. Her holder vi hverandre oppdatert på hva som skjer i bransjen, nytt fra medlemmene, politiske føringer og nyhetsbilde. Gruppen samarbeider om politisk taktikk, vinklinger/budskap og felles medieutspill.  

Betong Norge på Arendalsuka 2023 

Arendalsuka 2023 hadde rekordhøy deltakelse. Betong Norge var til stede og snakket betongindustriens sak på flere arrangementer. Sammen med Norsk Stålforbund inviterte vi til to egne arrangementer, begge med fantastisk oppmøte. Vi gjennomførte også et seminar om klimatilpassing som partner i ByggArena Arendal samt et seminar om overvannshåndtering i samarbeid med RIF- Rådgivende Ingeniører Forening. 

 

På tirsdagen inviterte vi til den store «grønnvaskingsdebatten» med spørsmål om hvordan vi kan skille grønt fra grønnvasket i byggenæringen. Her deltok representanter fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Statsbygg, Treindustrien, Spenncon, COWI, Nordic Steel Group og Betong Norge. Det ble etterlyst mer forutsigbarhet og kunnskapsbaserte beslutninger når byggherrene skal realisere sine prosjekter. 

På onsdagen dreide debatten seg om hvordan vi kan skape en grønnere byggenæringen. Her deltok representanter fra Statsbygg, Norsk Stål, NCC, Feiring, Norsk Spennbetong og Grønn Byggallianse. Det ble blant annet diskutert hvor moden bransjen er for strengere utslippskrav og hvordan det står til med betalingsviljen for gode miljøprosjekter. 

I tillegg deltok daglig leder i Betong Norge, John-Erik Reiersen, i en panelsamtale om samspillet mellom kommunene og næringslivet. Med søkelys på utfordringer og muligheter. Det var UN Global Compact Norge og BDO Norge som sto bak arrangementet hvor de lanserte en rapport om nettopp dette. John-Erik var invitert til å dele erfaringer og synspunkter. Han uttalte blant annet at kommunene gjør en kjempejobb, men at vi ønsker at de samordner seg enda mer. Eksempelvis ved å ha like miljøkrav og like kriterier for innkjøp. Dette vil gi mer forutsigbarhet for byggenæringen. 

Betong Norge og Norsk Stålforbund var også til stede med en stand på Torvet. Standen var godt besøkt, særlig av de unge som vi håper vurderer en retning innenfor betongindustrien. 

Betongindustridagene 2024

Det var deltakerrekord på Betongindustridagene 2024 med om lag 300 fremmøtte.

Betongindustridagene 2024 ble avholdt på Gardermoen, med om lag 300 deltakere og 39 utstillere. Arrangementet startet onsdag 24. januar og gikk over tre dager. Handlekraft var det gjennomgående temaet for konferansen, med et fokus på handlekraften og endringsviljen som må til for å nå klimamålene for 2030. Samtidig markerte konferansen et felles avspark for nye Betong Norge. På nyåret fusjonerte foreningene Betongfokus, FABEKO og Betong Norge - Betongelementforeningen til én forening for hele betongindustrien.

Vi “tyvstartet” konferansen på onsdagen, med et seminar om EPD-generatoren og et entreprisekurs. Hovedarrangementet startet på torsdagen. Første del av dagen ble det avholdt ni parallelle seminarer, i tillegg til et studentseminar. Hovedseminaret på torsdag ble åpnet av Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av Kontrollkomiteen. Almeland var svært optimistisk til betongindustriens arbeid med å få ned klimagassutslipp, og han belyste viktigheten av både de små og store forbedringene som betongbedriftene jobber daglig med for å kutte utslipp. Etter dette fulgte et innlegg av Lars Erik Lund, Konserndirektør for Strategi og Bærekraft i Veidekke. Han oppfordret bransjen til å bruke mer tid på å se framover enn å romantisere fortiden, og trakk fram leverandørvirksomhetenes unike muligheter til å påvirke klimaarbeidet og hvordan man skal drive forretning.

Lars Erik Lund i Veidekke snakket om entreprenørens forventninger til betongindustrien. Foto: Byggeindustrien.

 

Øvrige foredrag handlet om:

 • Hvordan geopolitikken og urolige tider påvirker næringslivet og betongindustrien
 • Muligheter for betongindustrien innen maskinlæring (AI) og 3D-printing
 • Utslippskutt, innovasjon og samarbeid
 • Betong og aluminium
 • Prognoser for byggeaktiviteten
 • Grønt veikart for betongnæringen

I tradisjonen tro ble det avholdt en hyggelig festmiddag med utdeling av bransjepriser torsdags kveld. Hovedseminaret fortsatte på fredag fram til lunsj. 

Tildeling av bransjepriser

Det foregår utrolig mye innovasjon og utvikling i betongindustrien. Dette er takket være dyktige mennesker og bedrifter som går foran og viser vei. Under Betongindustridagene hedret Betong Norge disse med priser i fem kategorier; Årets Betongfabrikk, Årets Betongelementfabrikk, HMS-prisen, Årets Ambassadør og Hedersprisen.

Ribe Betong ble kåret til Årets Betongfabrikk 2023 

Årets Betongfabrikk 2023 gikk til Ribe Betong AS, avdeling Lyngdal. Hans Andre Gausdal (t.v.) og Amit Verma. Foto: Byggeindustrien.

Prisen for Årets Betongfabrikk har tidligere år blitt tildelt av Fabeko som nå er en del av Betong Norge. Kriteriene for vurdering av kandidatene til Årets Betongfabrikk er samlet i temaene miljø, kompetanse og markedsorientering. Det var Ribe Betong AS, avdeling Lyngdal som stakk av med seieren. 

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse: 

«Kandidaten anser de ansatte som bedriftens største ressurs, og bruker mye tid på kompetansebygging og opplæring. De har investert i et internt e-læringsprogram i tillegg til kurs som leveres av nasjonale aktører. Bilparken har en moderne og miljøriktig standard, noe som også bidrar til bedre arbeidsmiljø, økt komfort og stolthet blant både transportører og kunder. 

Bedriften har som hovedmål å levere klimanøytral betong innen 2030. Fabrikken har blitt bygget for å ha nok silokapasitet til å alltid kunne tilby lavkarbonbetong både til anleggs- og byggeprosjekter. De leverer i dag lavkarbonbetong klasse A, B og Pluss. 

Avdelingen har investert i et tørrvaskeanlegg. Tilslaget som blir brukt til tørrvasking blir levert til en lokal ressurspark – der de jobber med å gjenbruke produksjonsavfall til nye produkter. Dit skal også betongslam leveres for å nå mål om sirkulær produksjon. 

Denne avdelingen er bygd ny helt fra grunn av med nyeste teknologi og under byggingen er det i stor grad brukt restbetong fra en tidligere veiestasjon. 

Årets vinner har brukt ressurser for å synliggjøre bedriften gjennom informasjonsvideoer og andre markedstiltak. Disse presentasjonene gir et godt inntrykk av en moderne betongfabrikk og viser hvordan betongprodusenten tar sitt samfunnsansvar for å fremme en miljøvennlig og sirkulær betongbransje. Årets vinner er på denne måten et forbilde for andre betongfabrikker» 

 

Årets Betongelementfabrikk 2023 

Prisen for Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt siden 1994. Kriteriene for vurdering av kandidatene til prisen er samlet i temaene helse, miljø og sikkerhetsarbeid, innovasjon og kunnskapsvekst, motiverer og rekrutterer, endringsevne og skaperkraft, fremmer bransjen og industriell bygging og samfunnsansvar. 

Prisen Årets Betongelementfabrikk 2023 ble tildelt to vinnere; Spenncon og Overhalla Betongbygg. 

 

Spenncon ble kåret til Årets Betongelementfabrikk 2023 

Spenncon AS på Hønefoss ble kåret til Årets Betongelementfabrikk 2023. Kathrine Lyngstad (t.v.) og Irene Tveiten. Foto: Byggeindustrien.

 Juryen skriver følgende i sin begrunnelse: 

«Årets prisvinner er en bedrift som juryen mener de siste årene har arbeidet med å finne gode løsninger på alle miljøområder. 

Kandidaten har også satset tydelig på HMS, og har redusert sykefravær, forbedret samhandling og økt trivsel og andre sosiale forhold. 

Prisvinneren er en stor og viktig aktør i sitt lokalmiljø, og rekrutterer sine ansatte gjennom et godt samarbeid med skoler, det offentlige og med nærliggende bedrifter om blant annet jobbutveksling. 

Bedriften har gjennom flere år, utviklet gode konsepter for sirkulær økonomi. Blant annet med gjenbruk av betong og ombruk av betongelementer, bruk av 100 % biobrensel til oppvarming i produksjonsprosessen og energieffektivisering. 

Bedriften har i samarbeid med andre aktører i byggenæringen dokumenter egenskapene for ombrukbare betongelementer. 

Bedriften har alltid vært villig til å dele sin kunnskap og erfaringer med bransjen, og er aktiv i å videreutvikle teknisk litteratur og standardisering nasjonalt og internasjonalt. 

Juryen vil spesielt fremheve at bedriften det siste året virkelig har tatt det grønne skifte på alvor, og har satset på å utvikle betongelementer med lavt utslipp av klimagasser. Vi mener at bedriften har utviklet hulldekker med verdens laveste dokumenterte utslipp på sementbaserte hulldekker» 

 

Overhalla Betongbygg ble kåret til Årets Betongelementfabrikk 2023 

Overhalla Betongbygg ble kåret til Årets Betongelementfabrikk 2023. Arnt Ove Amdal (t.v.) og Espen Kristoffersen. Foto: Byggeindustrien.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse: 

«Fabrikken har spesialisert seg på flere områder og har en helt unik evne til å utvikle og tilpasse seg nye markeder, samtidig som de videreutvikler gamle veletablerte satsningsområder. 

Bedriften har de senere årene ekspandert kraftig, og videreutvikler seg også ved deleierskap til andre bedrifter i byggenæringen. 

Fabrikken imponerer med flotte produksjonshaller, eksepsjonelt produksjonsutstyr og flotte kontorer. 

Bedriften er tilpasningsdyktig og har utviklet sitt eget design og teknologi. Bedriften er innovativ, løsningsorientert og en faglig dyktig sparringspartner for kunder. De utfordrer gjerne kunden når det er nødvendig. 

Bedriften har i løpet av få år opparbeidet seg et solid renomme, derfor strekker markedet seg langt utenfor regionen de tilhører. 

Bedriftens ledelse er svært engasjert i å påvirke våre folkevalgte både sentralt og ikke minst lokalt for å fremme betong som et trygt og bærekraftig materiale. Dette er til glede for hele bransjen» 

 

Con-Form ble tildelt HMS-prisen 2023  

HMS-prisen gikk til Con-Form. Bak f.v. Ole Kvaale, Ola Syrstad, Jomar Fugløy. Fremme f.v. Ronald Slungård, Tom Erik Heggedal og Jan Otto Honsrud. Foto: Byggeindustrien.

HMS-prisen tildeles en aktør som har utmerket seg med innsats eller resultater innen HMS. Enten det er i bedrift, i et montasjelag eller i en hel bransje. Det var Con-Form AS som stakk av med seieren. 

I juryens begrunnelse heter det: 

«Årets prisvinner er en bedrift som i årevis har hatt en storsatsning på egne ansatte. Blant annet med: 

 • tilrettelagt kompetanseheving for alle stillinger i alle ledd. 
 • intern montasjeskole for montørene før de starter som montør på byggeplass. 
 • økt andel fagarbeidere til ca. 50 %. 

Bedriften har vist engasjement og vilje til å dele sin kompetanse, løsninger og erfaringer med andre firmaer og bransjen. Blant annet gjennom bidrag til Kranteknisk forening, SfS BA og Betong Norge, her fremhever juryen særlig bidraget til å skape læremidler til det nye byggmontasjefaget». 

 

Britt Blom Marstrander kåret til Årets Ambassadør 2023  

Britt Blom Marstrander ble kåret til Årets Ambassadør 2023. Foto: Byggeindustrien.

Kriteriene for vurdering av kandidatene til prisen Årets Ambassadør er at personen bygger kultur, motiverer for innovasjon, skaperkraft og kunnskapsvekst, og bidrar til å bygge bransjens renomme. 

Prisen som Årets Ambassadør 2023 gikk til Britt Blom Marstrander som jobber som teknologi- og utviklingssjef hos Spenncon. 
 

Juryens begrunnelse: 

«Årets Ambassadør er en særdeles fremoverlent type, som bygger en kultur hvor man ser løsninger der andre ser hinder. Hver dag jobber hun for å optimalisere betongproduksjonen for å presse ned klimaavtrykk og pris. Hun har for eksempel vært med å utforme både NS 3682 hulldekker av betong til ombruk (noe som blir lagt merke til i Europa) og NB 37 Lavkarbonbetong. I tillegg til sitt sterke engasjement for klima- og miljø, er hun en som bidrar i mange prosjekter. Merittene hennes er mange, og vi skal nevne noen: 

 • Hun var en av initiativtakerne til å starte Yngres Betongnettverk (YBN), og var første leder i nettverket. 
 • Hun har vært leder av kurskomiteen i Norsk Betongforening de siste fire årene. 
 • Hun har vært en sterk bidragsyter til bransjens standardiseringsarbeid. 
 • Hun har bidratt som kursholder i U3, og forelest betongteknologi i videreutdanningskurs for prosjektering av betongelementkonstruksjoner ved NTNU. 

Sist, men ikke minst har hun bidratt til at Spenncon har utviklet og fullskalatestet hulldekker med Europas laveste klimagassutslipp.» 

 

Steinar Røine ble tildelt Hedersprisen 2023 

Steinar Røine ble tildelt Hedersprisen 2023 under Betongindustridagene. Foto: Byggeindustrien.

Betong Norges hederspris gikk til Steinar Røine. Han har nettopp blitt pensjonist, men er fortsatt aktiv i komitèarbeid og forskningsprosjekter. 

I juryens begrunnelse heter det: 

«I år er det 50 år siden prisvinneren ble uteksaminert som ingeniør. Etter 10 år i Contiga begynte han i Hedmark Elementbygg i 2000. Han var fabrikksjef på Hamar da Spenncon kjøpte fabrikken i 2008. I de siste årene har han jobbet med betongteknologi og miljø - med stor iver. Prisvinneren har vært sentral i å utvikle verktøy som gir et objektivt og faktabasert bilde av betongens miljøegenskaper. I en årrekke har han vært engasjert i Fagkomitéen og Miljøkomitéen i Norsk Betongforening, og han var i flere år leder av Miljøkomitéen. I 2018 ble prisvinneren tildelt Betongforeningens æresmedlemskap. Han gikk formelt sett av med pensjon i sommer, men han fortsetter heldigvis det viktige komitéarbeidet fremover. Han er også engasjert i tre forskningsprosjekter som finansieres av Betong Norge. Prisvinneren er en ekstremt kunnskapsrik og engasjert mann - alltid med en god historie på lur og med glimt i øyet!» 

Regionsmøter

Det ble gjennomført fire regionsmøter i løpet av 2023, de to siste ble gjennomført etter at det ble klart at bransjeforeningene i betongindustrien skulle fusjonere fra årsskiftet.

Betongpumpedagen

Betongpumpedagen ble gjennomført i mai 2023, med stor utstilling og hele 110 deltagere fra hele landet.

Kursvirksomhet

Fra 2023 har Betong Norge gjennomført samtlige planlagte A- og U-kurs. Kursene har i hovedsak blitt avholdt som digitale kurs, men U5-kurset ble gjennomført som en fysisk samling i Tromsø i januar 2023. 

Lab-øvelsen for A1- og A2-kursene gjennomføres fortsatt som fysisk samling, hvor deltagerne selv kan velge mellom flere datoer for å gjennomføre lab-samlingen. 

Kursene vil videreføres som digitale kurs i 2024, med unntak for A3 og enkelte gjennomføringer av U3 og U5. Deltagerne vil dermed ha mulighet til å velge mellom å delta på fysiske kurssamlinger i de fleste av Betong Norges kurs i 2024. 

Til våren 2024 starter vi opp igjen med en kursserie rettet mot konstruktører. Kurset tar utgangspunkt i Betongelementbøkene og er en videreføring av kursserien som ble gjennomført i 2021 og 2022. 

Høgskole og Universiteter – utdanningsinstitusjonene

Betong Norge har gjennomført undervisning og betongworkshop for arkitektstudenter ved AHO i Oslo, NTNU i Trondheim, NMBU på Ås og designstudenter ved Universitetet i Bergen. De beste studentoppgavene på bachelor- og masternivå ved AHO ble tildelt pris under AHO Awards for henholdsvis vår- og høstsemesteret.  

Betong Norge har en femårig avtale med NTNU, der vi bidrar til finansiering av to høgskolelektorstillinger ved institutt for konstruksjonsteknikk. 

I løpet av høsten 2023 har Betong Norge bistått flere bachelor- og mastergrupper mer faglig materiell og intervjuer. 

Foreningen har gjesteforelesninger ved høgskoler og universiteter for ingeniørstudenter.

Betongelementboka

Betongelementboken er et verkni bøker, som brukes av prosjekterende og produsenter av betongelementer, høgskoler og universiter. Verket ligger fritt tilgjengelig på foreningens webside, og kan kjøpes som bøker fra nettbutikken. Verket koster 500.000-750.000 kr per år i nyproduksjoner og oppdateringer. 

Betongelementboka finner du her

 

Byggmontasjefaget

28 byggmontører tok fagbrev i det nye Byggmontasjefaget. Her fra "første skoledag" på Næringslivets Hus.

Første gjennomføring av det forberedende kurset for praksiskandidater til byggmontasjefaget ble avholdt høsten 2023. 28 deltagere bestående av ansatte i medlemsbedrifter av Betong Norge, Norsk Stålforbund og Norsk Treindustri utgjorde første kull. Kurset startet med en fysisk samling på Næringslivets Hus i Oslo, etterfulgt av 5 nettsamlinger. Oppstarten ble markert med kake og nyhetsartikkel på Betong.no og Bygg.no. Eksamen for høstsemesteret ble avholdt 29. november. Kandidatene vil så kunne avlegge fagprøven etter bestått teoretisk eksamen for så å motta fagbrev som byggmontør. 

Første gjennomføring av kurset ble ansett som et pilotkurs finansiert av Direktoratet for kompetanse og høyere utdanning. Deltagerne på pilotkurset kunne dermed delta på kurset samt avlegge teoretisk og praktisk prøve kostnadsfritt.  

Etter pilotkurset videreføres kurset i samarbeid med Norsk Stålforbund og Norsk Treindustri som et ordinært forberedende kurs. Oppstart for kurset våren 2024 ble satt til 22. februar, med siste samling 2. mai og teoretisk eksamen 31. mai. 

Kursstart for høsten 2024 vil legges til september. 

Betongpumpegruppen

Betongpumpegruppen er et utvalg i Betong Norge. Formålet med pumpegruppa er å ivareta forhold knyttet til betongpumpetjenester. Pumpegruppa ivaretar overordnede felles tekniske- og sikkerhetsmessige forhold og utgir felles veiledninger. 

Pumpegruppa administrerer også kontrollordningen som organiseres av Godkjenningsnemda og består av 15 landsdekkende kontrollvirksomheter. 

HMS-utvalget

Betong Norges HMS-utvalg består at åtte representanter fra medlemsmassen, herunder betongelementprodusenter, montasjeentreprenører og transportselskaper. Formålet med HMS-utvalget er å bidra til kompetansebygging for bransjen, samt gi innspill til og prioritere foreningens HMS-arbeid. Utvalget hadde tre møter i 2023, og har blant annet bidratt til utarbeidelsen av SfS BAs veileder for sikker prefabmontasje. Fra 2024 skal utvalget utvides til å inkludere fabrikkbetongprodusenter og betongpumpeselskaper.

PDT for betong

Betong Norge er medlem i PDT Norge og har i samarbeid tatt ansvaret med å opprette PDT for betong og betongelementer. Innholdet i PDTene skal fastsettes og gi et standardisert format å dokumentere produkters egenskaper og tilhørende informasjon som skal videreføres til kunde.  

De første PDTene skal publiseres og testes ut i løpet av 2024. 

Mer om PDT og PDT Norge finnes på PDT Norge sin nettside. 

Arkitektseminarer

I samarbeid med Stavanger Arkitektforening og Norsk Murforum arrangerte vi i oktober seminaret "Det gamle er det nyeste nye" som samlet 30 deltagere. Formålet var å vise eksempler på bærekraftig arkitektur med lang levetid. 

Vi var partner med NAL i seminarserien "Brød og miljø" som arrangerer frokostmøter i Oslo.

Betongelementprisen

Teamet bak Pir ble hedret under en prisutdeling den 6. desember. Fra høyre: Anja Solevågseide (Pir Eiendom), Åsmund Lunde (Spenncon), Kjell Oscar Pettersen (Sandbakk og Pettersen arkitekter) og Magnus Asker Pettersen (Mad arkitekter). Foto: Mad arkitekter / Kyrre Sundal.

Betong Norge gjennomførte tildeling av Betongelementprisen 2023. Prisen ble tildelt Mad arkitekter og Sandbakk og Pettersen arkitekter for cowork-prosjektet Pir i Ålesund. Prosjektet er tegnet på oppdrag for Pir Eiendom. 

– Vinneren av Betongelementprisen 2023 viser hvordan betongelementer bidrar til et moderne og urbant uttrykk, som i sin helhet definerer et særegent og raffinert næringsbygg. Bygningen har en sterk tilstedeværelse og utstråling som gjør den til en naturlig del av bybildet – med en enkelhet som i seg selv begeistrer, sier juryen i sin begrunnelse.

Les mer om vinnerprosjektet her.

 

Webinarer

Betong Norge arrangerte to webinarer for medlemmer i 2023: 

 • 31. januar: Nytt kapittel om betongproduksjon i forurensningsforskriften
 • 14. juni: Håndtering av betongslam 

Representasjon i andre fora

Utdanningsdirektoratet 
Leder arbeidsgruppen som utformer VG 3 byggmontasjefaget 
Eksamenskommisjon i Byggmontasjefaget
Sensor for teoretisk eksamen i Byggmontasjefaget

BIBM Styret 

ERMCO styret 

Concrete Europe  

BIBM Environment Commission & Technical Comission 

European Concrete Plattform  

CEN TC  

Kontrollrådet - styret 

CEN - European Committee for Standardization 
CEN/TC 229 (flere arbeidsgrupper) 

Standard Norge  
SN K 356 
SN NS-EN 206  

DiBK forum for markedstilsyn 

EPD Norge 
Brukerforum 

Byggevareindustriens forening 
Styret 

Betongopplæringsrådet 
Rådsstyret 
Fagutvalg betongelementer 
Fagutvalg (U) utførelse
Fagutvalg (A) betongproduksjon 

Tidsskriftet Mur + Betong 
Styret 
Redaksjonsutvalget 

Yngres Betongnettverk 
Styret 

Norsk Betongforening 
Styret 

LCA.no 
Representert i superbrukerforum 
EPD-forum

Representantskapet i BNL 

Generalforsamling til BNL 

Medlemsoversikt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: