VEDTEKTER FOR BETONG NORGE - BETONGELEMENTFORENINGEN

§1 FORMÅL

 1. Foreningens navn er Betong Norge - Betongelementforeningen.
 2. Betong Norge – Betongelementforeningen er en forening for norsk betongelementindustri og montasjeentreprenører.

Foreningens formål er:

a) å ivareta og fremme betongelementbedriftenes interesser overfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig.

b) å virke for en sunn og rasjonell utvikling innen bransjen.

c) å skape kontakt og fremme samarbeid mellom medlemmene.

d) å arbeide for riktig og rasjonell framstilling, avsetning og bruk av    betongelementer.

e) å fremme miljøansvarlighet og miljøbevissthet i bransjen.

f) å gjennomføre fellesprosjekter for medlemmene.

§2 MEDLEMMER

 1. Som medlemmer kan opptas bedrifter som driver fremstilling av betongelementer eller bedrifter som driver montasje av betongelementer
 2. Bedriftene må tilfredsstille de krav som er fremsatt av Kontrollrådet eller tilsvarende organ godkjent av styret i foreningen, bedriftene som driver montasje av betongelementer må tilfredsstille de krav til kompetanse som er utledet av utførelsesstandardene
 3. En bedrift som har geografisk adskilte produksjonsenheter har ett medlemskap for hvert juridiske selskap.
 4. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening[1]. Medlemsbetingelsene for dette må være oppfylt.
 5. Søknad om medlemskap stilles til styret i bransjeforeningen som avgjør om medlemskapet skal opprettes. Hvis styret avviser en søknad fra en bedrift om   medlemskap kan søkeren bringe søknaden inn for neste ordinære generalforsamling i   bransjeforeningen som treffer endelig avgjørelse med alminnelig flertall.
 6. Det enkelte medlem kan være representert i foreningens styre og utvalg ved eier, daglig leder eller fast ansatt overordnet funksjonær.
 7. Som støttemedlem kan tas opp foretak som er i verdikjeden for hovedmedlemmene.

§ 3 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen i Betong Norge - Betongelementforeningen har 4000 stemmer som fordeles mellom medlemmene i forhold til andelen av samlet innbetalt kontingent året før. Hvert medlem har minst en stemme. Medlem som er forhindret fra å være representert i generalforsamlingen kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Det kan bare avgis til en representant som disponerer stemmerett på vegne av eget medlemskap.
 2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år såvidt mulig innen utgangen av mai måned. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles og hvilke forslag styret fremsetter, samt valgkomiteens innstilling.
 3. Saker som medlemmer ønsker tatt opp i generalforsamlingen må meddeles sekretariatet skriftlig innen utløpet av mars.
 4. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 8 dagers skriftlig varsel når styret finner det nødvendig eller når det forlanges av minst 10 medlemmer. Sakslisten skal  følge innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling kan gjøre vedtak bare i de saker som er ført opp på sakslisten.
 5. På den ordinære generalforsamling skal behandles:
  1. Styrets beretning for foregående kalenderår.
  2. Revidert regnskap for foregående kalenderår.
  3. Fastsette neste års kontingent og serviceavgift (35 % kontingent og 65 % serviceavgift)
  4. Valg etter innstilling fra valgkomiteen:

a) styreleder

b) fem styremedlemmer

c) valg av revisor og fastsetting av godtgjørelse

d) valg av valgkomite

e) saker som styret ønsker å forelegge generalforsamlingen

f) saker som er forelagt av medlemmer

§ 4 STYRET I BETONG NORGE - BETONGELEMENTFORENINGEN

 1. Styret består av styreleder og 5 styremedlemmer, valgperioden er 2 år. Styreleder velges for et år av gangen.
 2. Styremedlem trer ut av styret innen utløp av sin funksjonstid hvis den bedrift vedkommende representerer går ut av Betong Norge - Betongelementforeningen som medlem, eller vedkommende går over i annen bedrift som ikke er medlem av Betong Norge - Betongelementforeningen, eller vedkommende avslutter arbeidsforholdet i medlemsbedriften.
 3. Styret innkalles så ofte styreleder finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.
 4. Fra styrets forhandlinger føres protokoll.
 5. Styret er beslutningsdyktig med minst 4 representanter til stede.

 § 5 STYRETS OPPGAVER

Styret er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med vedtekter og generalforsamlingsvedtak.

§ 6 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen etter   innstilling fra styret.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Bestemmelsene i disse vedtektene kan endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Foreningen kan oppløses av generalforsamlingen når dette vedtas med minst 2/3 flertall og dette bekreftes av ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 EKSKLUSJON OG UTTREDELSE

 1. Medlemmer har plikt til å overholde vedtektene og de beslutninger som er fattet i medhold av disse.
 2. Styret kan beslutte å ekskludere medlemsbedrift som har handlet mot avgjørelse truffet i henhold til disse vedtekter eller opptrådt utilbørlig i forhold som angår produktbransjeforeningen eller som på en annen måte vesentlig misligholder sine  medlemsforpliktelser.

Før beslutning om eksklusjon fattes av styret skal vedkommende medlemsbedrift få anledning til å uttale seg om saken innen en frist fastsatt av styret. Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling. Et medlem som blir ekskludert mister alle sine rettigheter overfor foreningen, men er pliktig til å betale de avgifter eller kontingenter som påløper i det kalenderåret som eksklusjonen skjer.

 1. Medlemskap i Betong Norge - Betongelementforeningen kan sies opp med 6 måneders skriftlig varsel til opphør ved utgangen av desember måned.

Uttredende medlemmer har ikke krav på noen av de midler som er innbetalt.

                            ___________________________________________

[1] Betong Norges medlemmer er kollektivt medlem av Byggevareindustriens Forening, som har den formelle tilknytningen til BNL

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: